Offentlig info

I denne menyen finner du informasjon om askespredning, behovsprøvet støtte fra NAV og båretransport.

Askespredning

For noen kan askespredning være et ønsket alternativ.

Person som har fylt 15 år, og som etter sin død ønsker asken sin spredt,
kan selv søke Fylkesmannen om tillatelse til dette. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske, hvis det blir dokumentert at dette er avdødes ønske. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Som hovedregel er det lov å spre aske på åpent hav eller i høyfjellet. Det er nå også åpnet for askespredning i elver, vassdrag og øvrig ferskvann i områder med tilstrekkelig øde preg. Det kan også gis tillatelse til at urner av lett oppløselig materiale kan senkes i sjøen.

Det er fylkesmannen i det aktuelle fylket som avgjør hvorvidt tillatelse til askespredning innvilges. Dersom asken blir spredt, får man ikke mulighet til å ha gravminne på kirkegården.

Her kan du søke om askespredning

Les mer her

Behovsprøvet støtte fra NAV

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

Fra 1. januar 2003 falt gravferdsstøtten fra NAV Trygd på kr. 4.000,- bort.
Det utbetales altså nå ingen ordinær gravferdsstønad.

Det kan søkes NAV Trygd om en såkalt behovsprøvet stønad, en søknad som vurderes ut fra et gjeldende regelverk. Denne stønaden skal gå til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Kort forklart er reglene for denne type stønad følgende:

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr 28.677,- (2024) til dekning av utgifter til gravferden.

Vurderingsgrunnlaget er avdødes sist foreliggende ligningsattest.
(Når avdøde etterlater seg ektefelle, må både avdødes og ektefellens ligningsattester forevises.)

Når avdøde var enslig, må vedkommendes nettoformue, slik det vises på ligningsattesten være under
kr 28.677,- for at søknad skal vurderes (2024).

Når avdøde etterlater seg ektefelle, må parets felles finansformue (ikke nettoformue, men penger på konto, aksjer etc.), slik det vises på ligningsattesten, være under 2 x kr 28.677,- for at søknad skal vurderes.

Dersom det utbetales forsikring, tjenestepensjon eller et beløp fra fagforening,
vil disse legges til før søknad vurderes. Vi kan gi nærmere orientering og på vegne av den som tar hånd om gravferden søke NAV Trygd om behovsprøvd stønad.

På vegne av den som tar hånd om gravferden kan vi ordne med nødvendige søknader til NAV Trygd i denne forbindelse.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr 2.868,-) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Skifte

Les mer her

Bankkonto

Les mer her

Forhånds-selvangivelse / Forhånds-likning av dødsboet

Les mer her