Forhånds-selvangivelse / Forhåndsligning av dødsboet

Hvis du overtar et dødsbo i uskifte (du er enke eller enkemann), kan du ikkekreve at skatteetaten forhåndsligner boet.  Det samme gjelder hvis du er enearving i et dødsbo.

Men ellers, altså hvis du hverken er enearving eller overtar boet uskiftet, har du og dine medarvinger krav på å få boet forhåndslignet. Det betyr atskatteetaten behandler selvangivelsen med det samme, og ikke venter til årsskiftet (som er ligningstidspunktet for alle andre).  Når boet er nesten ferdig, dvs. når eiendom er solgt eller overført og alle andre eiendeler og penger er fordelt, setter man en sluttdato for boet og beregner bankrenter frem til denne datoen.  Dødsboet er skattepliktig for renteinntektene i dødsåret og frem til den oppgjørsdagen som er avtalt mellom arvingene. Spør banken om hjelp til å beregne endelige renteinntekter frem til den avtalte datoen. Arvingene bør sette av et visst beløp til dekning av eventuell restskatt.  Dersom arbeidet med boet er ferdig året etter dødsåret, kan du kreve forhåndsligning både for foregående år (dødsåret) og året etter.  Du fyller da ut to forhåndsselvangivelser.  Har du allerede mottatt forhåndsutfylt selvangivelse fra skattekontoret for dødsåret, sender du inn denne med eventuelle endringer og skriver én forhåndsselvangivelse når boet er ferdig.

Selvangivelsen du skal bruke til forhåndsligning er annerledes enn en vanlig selvangivelse.

Du finner forhåndsselvangivelse her.  Fyll den ut og send den sammen med et brev til skattekontoret der du bl.a. tar med følgende tekst:

Det bes om forhåndsligning av dødsboet under henvisning til ligningsloven § 4-7.  Vennligst bekreft at begjæring om forhåndsligning er mottatt (ligningsloven § 8-10 nr 2).

Regnet fra datoen på brevet har skatteetaten tre måneder på seg til å sende dødsboet et skattekrav. Hele skattekravet bortfaller dersom boet ikke har mottatt skattekrav fra skatteetaten innen tre måneder etter at kravet om forhåndsligning ble sendt. Det er ikke nok med en telefon eller et brev fra skatteetaten. Det er selve skattekravet som skal være avsendt fra skatteetaten for å avbryte fristen.

En enearving kan ikke be om forhåndsligning. Dersom det bare er én arving (som skifter privat) går formuen på dødsdagen direkte over på arvingen og beskattes på hans eller hennes hånd. Arvingen kan (bør) be skattekontoret om at inntektene blir lignet hver for seg. Men formuen skal lignes felles.

Selvangivelsen du sender inn, skal inneholde opplysninger om avdødes inntekter (lønn, pensjon, feriepenger og andre skattepliktige ytelser frem til dødsdato, bankrenter før og etter dødsdato og gevinst eller tap ved salg av verdipapirer eller fond).  Lønns- og pensjonsinntekt opp til 1,5 G (en og en halv ganger folketrygdens grunnbeløp), som er utbetalt etter dødsdato, skal det ikke betales skatt av. Men lønn som var opptjent og utbetalt før dødsfallet, er skattepliktig. Gaver og eventuell arv som avdøde mottok i dødsåret, skal oppgis i selvangivelsen, men ikke beskattes.

Renteutgifter, for eksempel gjeldsrenter, kan trekkes fra i selvangivelsen.  Boets utgifter, for eksempel til begravelse, advokatbistand osv. er ikke fradragsberettiget.  Det er viktig å holde av nok penger til å dekke eventuell restskatt i boet.