Behovsprøvet støtte fra NAV

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

Fra 1. januar 2003 falt gravferdsstøtten fra NAV Trygd på kr 4.000,- bort.
Det utbetales altså nå ingen ordinær gravferdsstønad.

Det kan søkes NAV Trygd om en såkalt behovsprøvet stønad, en søknad som vurderes ut fra et gjeldende regelverk. Denne stønaden skal gå til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Kort forklart er reglene for denne type stønad følgende:

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil
kr 28.677,- til dekning av utgifter til gravferden.

Vurderingsgrunnlaget er avdødes sist foreliggende ligningsattest.
(Når avdøde etterlater seg ektefelle, må både avdødes og ektefellens ligningsattester forevises.)

Når avdøde var enslig, må vedkommendes nettoformue, slik det vises på ligningsattesten være under kr 28.677,- for at søknad skal vurderes (2023).

Når avdøde etterlater seg ektefelle, må parets felles finansformue (ikke nettoformue, men penger på konto, aksjer etc.), slik det vises på ligningsattesten, være under kr 57.354,- for at søknad skal vurderes.

Dersom det utbetales forsikring, tjenestepensjon eller et beløp fra fagforening,
vil disse legges til før søknad vurderes. Vi kan gi nærmere orientering, og på vegne av den som tar hånd om gravferden søke NAV om behovsprøvd stønad.

På vegne av den som tar hånd om gravferden kan vi ordne med nødvendige søknader til NAV i denne forbindelse.